15.2. Zend_XmlRpc_Client

15.2.1. Inleiding

Het gebruik van de Zend_XmlRpc_Client komt erg overeen met het gebruik van SoapClient objecten (SOAP web service extensie). Je kan gewoonweg de XML-RPC service procedures aanroepen als Zend_XmlRpc_Client methodes. Specificeer het volledige adres van de service in de Zend_XmlRpc_Client constructor.

Voorbeeld 15.1. Een basis XML-RPC verzoek

<?php
/**
* Maak verbinding met de framework.zend.com server en krijg een array met de beschikbare methodes.
*/
require_once 'Zend/XmlRpc/Client.php';

$server = new Zend_XmlRpc_Client('http://framework.zend.com/xmlrpc');

print_r( $server->system->listMethods() );
?>
				

[Opmerking] Opmerking

De Zend_XmlRpc_Client probeert het op afstand aanroepen van methodes zoveel mogelijk als PHP-eigen methodes te laten lijken. Als een remote methode namespaces bevat zoals system.listMethods() hierboven, word de aanroep via "object chaining" gemaakt in PHP: $server->system->listMethods().

15.2.2. Parameters gebruiken

Sommige XML-RPC service procedures vereisen parameters. De benodigde parameters worden als parameters voor de Zend_XmlRpc-Client methode doorgegeven. Parameters voor een XML-RPC procedure moeten van een bepaald XML-RPC type zijn. Parameters kunnen op 2 manieren worden doorgegeven: als PHP-eigen variabelen of Zend_XmlRpc_Value objecten die XML-RPC types voorstellen.

15.2.2.1. PHP-eigen variabelen als parameters doorgeven

Parameters zoals een string, integer, float, boolean, array of object worden beschouwd als PHP-eigen variabelen en zullen ook zo worden doorgegeven. In dit geval zal elk PHP-eigen type automatisch worden herkend en geconverteerd in een van de overeenkomstige XML-RPC types aan de hand van de volgende tabel:

Tabel 15.1. PHP-eigen waarden convertie naar XML-RPC types

PHP-eigen type XML-RPC type
integer int
double double
boolean boolean
string string
array array
associative array struct
object array
<?php
/** 2 parameters worden in deze procedure doorgegeven
*  De eerste parameter is een string die automatisch zal worden omgezet in een XML-RPC string type
*  De tweede parameter is een associatieve array die zal worden omgezet in een XML-RPC struct
*/

$p1 = 'parameter 1';
$p2 = array('name' => 'Joe', 'age' => 30);

$service->serviceProcedure($p1, $p2);
?>
				

15.2.2.2. Zend_XmlRpc_Value objecten als parameters doorgeven

Je kan één van de volgende Zend_XmlRpc_Value instanties aanmaken om het preciese XML-RPC type van je parameters aan te geven. De hoofdredenen om expliciet het type van de doorgegeven parameters aan te duiden zijn de volgende:

  • Wanneer je er zeker van wil zijn dat het juiste parameter type aan de procedure wordt doorgegevn (b.v.: de procedure eist een integer en het is mogelijk dat de parameter via de $_GET array als een string krijgt)

  • Indien de procedure een base64 of datetime.iso8601 type vereist (die bestaan niet als PHP-eigen types)

  • Als auto-conversie zou kunnen falen (b.v.: je wil een lege XML-RPC struct als parameter doorgeven. Lege structs worden als lege arrays voorgesteld in PHP. Indien je een lege array als parameter doorgeeft zal die worden omgezet in een XML-RPC array vermits het geen associatieve array is)

Er zijn 2 manieren waarop je een Zend_XmlRpc_Value object kan maken: expliciet (de constructor van het object aanroepen) of door de statische functie Zend_XmlRpc_Value::getXmlRpcValue() met de vereiste XML-RPC type constante aan te roepen.

Tabel 15.2. Zend_XmlRpc_Value objecten die de XML-RPC types voorstelt

XML-RPC type Overeenkomstige Zend_XmlRpc_Value constante Zend_XmlRpc_Value object
int Zend_XmlRpc_Value::XMLRPC_TYPE_INTEGER Zend_XmlRpc_Value_Integer
double Zend_XmlRpc_Value::XMLRPC_TYPE_DOUBLE Zend_XmlRpc_Value_Double
boolean Zend_XmlRpc_Value::XMLRPC_TYPE_BOOLEAN Zend_XmlRpc_Value_Boolean
string Zend_XmlRpc_Value::XMLRPC_TYPE_STRING Zend_XmlRpc_Value_String
base64 Zend_XmlRpc_Value::XMLRPC_TYPE_BASE64 Zend_XmlRpc_Value_Base64
dateTime.iso8601 Zend_XmlRpc_Value::XMLRPC_TYPE_DATETIME Zend_XmlRpc_Value_DateTime
array Zend_XmlRpc_Value::XMLRPC_TYPE_ARRAY Zend_XmlRpc_Value_Array
struct Zend_XmlRpc_Value::XMLRPC_TYPE_STRUCT Zend_XmlRpc_Value_Struct
<?php
/** 2 parameters worden aan deze procedure doorgegeven
*  De eerste parameter is een XML-RPC base64 type dat werd gemaakt door de statische functie Zend_XmlRpc_Value::getXmlRpcValue() aan te roepen
*  De tweede parameter is een XML-RPC structuur die expliciet werd gemaakt
*/

$p1 = ZXmlRpcValue::getXmlRpcValue('encoded string', Zend_XmlRpc_Value::XMLRPC_TYPE_BASE64);
$p2 = new Zend_XmlRpc_Value_Struct(array('name' => 'Joe', 'age' => 30));

$service->serviceProcedure($p1, $p2);
?>
				

[Opmerking] Opmerking

De waarde van de parameter word nog steeds als een PHP variabele gegeven maar zal worden omgezet naar het gespecifieerde type door de PHP conversietechnieken te gebruiken (b.v.: als een string als waarde aan het Zend_XmlRpc_Value_Integer object wordt gegeven zal het worden omgezet door (int)$value) toe te passen).

15.2.2.3. Een XML string in een XML-RPC parameter "parsen"

Deze methode van parameters doorgeven word intern in het Zend_XmlRpc pakket gebruikt en word niet aangeraden.

Indien je toch deze methode moet gebruiken zou je de statische functie Zend_XmlRpc_Value::getXmlRpcValue() moeten gebruiken om een string in een Zend_XmlRpc_Value object te gieten die het overeenkomstige XML-RPC type voorstelt. Je zou 2 parameters aan de Zend_XmlRpc_Value::getXmlRpcValue() functie moeten doorgeven: de XML string en de Zend_XmlRpc_Value::XML_STRING constante.

15.2.3. Hints geven voor parameter types

Het voornaamste verschil tussen XML-RPC en SOAP web services is het WDSL bestand. Het SOAP protocol heeft meestal een WDSL bestand dat de interface van de web service beschrijft. Aan de hand van deze interface weet de SOAP client welke de benodigde parameter types zijn die naar de server moeten worden gestuurd en wat het type is van de teruggegeven waarde. Zonder het WDSL bestand zou de gebruiker een probleem kunnen hebben de types te kennen.

De oplossing van het XML-RPC protocol is het gebruik van een speciale procedure van de service die system.methodSignature word genoemd. Deze procedure krijgt een procedurenaam als parameter aangegeven en geeft dan de handtekening van de gegeven procedure terug. De handtekening bevat het nodige type van de parameters en de waarde die wordt teruggegeven door de procedure.

[Opmerking] Opmerking

Niet alle XML-RPC server verstaan de speciale system.methodSignature procedure. Servers die dit niet verstaan bieden geen support voor het geven van hints voor types.

Zend_XmlRpc_Client implementeert een soort van 'WSDL' type bestand voor XML-RPC server die de system.methodSignature procedure gebruiken. Indien gevraagd zal Zend_XmlRpc_Client een lijst van alle procedures van een XML-RPC server aanvragen en alle handtekeningen van die procedures en zal die data opslaan in een XML bestand (gelijk aan het SOAP WSDL bestand). Als je dan dezelfde XML-RPC server opnieuw gebruikt kan je het XML bestand doorgeven en Zend_XmlRpc_Client zal hints geven voor het type van alle parameters voor de aangevraagde procedure aan de hand van de handtekening ervan.

Het XML bestand met de procedurehandtekeningen wordt gemaakt door de Zend_XmlRpc_Client::__getMethodsXml() functie aan te roepen. Die geeft een XML string terug die alle data van de handtekening bevat. Om een bestaand handtekening XML bestand aan te duiden kan de gebruiker de XML data als parameter aan de contructor van Zend_XmlRpc_Client doorgeven of de Zend_XmlRpc_Client::__setMethodsXml() functie aanroepen.

Voorbeeld 15.2. Een XML-RPC service aanroepen met type hints

<?php
/**
* Verbinden met een XML-RPC server, en zijn handtekening bestand opslaan (het equivalent 
* van een SOAP WSDL bestand)
*/
require_once 'Zend/XmlRpc/Client.php';

$service = new Zend_XmlRpc_Client('http://www.example.org/xmlrpc');

file_put_contents('/tmp/xmlrpc-signatures/example.xml', $service->__getMethodsXml());

/* Het $service object bevat alle handtekeningen van de XML-RPC server. Wanneer de serviceProcedure word opgeroepen zal zijn parameter ($param) naar het juiste type worden omgezet aan de hand van de handtekening van de procedure.
*/
$service->serviceProcedure($param);
?>
					
<?php
/**
* Verbinden met een XML-RPC server, gebruik makend van een bestaand handtekeningbestand. Zo verzekeren 
* we ons ervan dat de doorgegeven parameters van het juiste type zijn.
*/
require_once 'Zend/XmlRpc/Client.php';

$signature_file_xml = file_get_contents('/tmp/xmlrpc-signatures/example.xml');
$service = new Zend_XmlRpc_Client('http://www.example.org/xmlrpc', 'namespace', $signature_file_xml);

/* Het $service object bevat alle handtekeningen van de XML-RPC server. Wanneer de serviceProcedure word opgeroepen zal zijn parameter ($param) naar het juiste type worden omgezet aan de hand van de handtekening van de procedure.
*/
$service->serviceProcedure($param);
?>
						

15.2.4. Het antwoord terugkrijgen

De XML-RPC procedure geeft een waarde terug met een XML-RPC type. De Zend_XmlRpc_Client methode die een XML-RPC procedure aanroept geeft een waarde terug met een PHP-eigen type die werd verkregen vanaf het teruggegeven XML-RPC type.

Je kan de Zend_XmlRpc_Client::__getResponse() functie gebruiken om de teruggegeven waarde te verkrijgen van de aangevraagde procedure. De __getResponse() functie krijgt een parameter die het type van de teruggegeven waarde aanduidt. De antwoordopties zijn:

  • Zend_XmlRpc_Client::RESPONSE_PHP_NATIVE - Geef de terugegeven waarde van de procedure als een PHP-eigen waarde terug (zet het XML-RPC type om naar een PHP type).

  • Zend_XmlRpc_Client::RESPONSE_XML_STRING - Geef de XML string voorstelling van het XML-RPC antwoord terug.

  • Zend_XmlRpc_Client::RESPONSE_ZXMLRPC_OBJECT - Geef een Zend_XmlRpc_Value object terug die het teruggegeven XML-RPC type voorstelt.

<?php
$service->serviceProcedure();

$response = $service->__getResponse();
// $response is de PHP variabele omgezet van het type van de teruggegeven XML-RPC waarde

$response = $service->__getResponse(ZXmlRpcClient::RESPONSE_XML_STRING);
// $response is een string die de XML bevat die de door de procedure teruggegeven waarde voorstelt

$response = $service->__getResponse(ZXmlRpcClient::RESPONSE_ZXMLRPC_OBJECT);
// $response is een Zend_XmlRpc_Value instantie die de door de procedure teruggegeven waarde voorstelt
?>